ARATAHI RAHI

Rahi Tokena

Tamariki S

24 - 26
7 - 8.5
8 - 9.5
2 - 3 tau

Tamariki M

28 - 31
10 - 12.5
11 - 13.5
4 - 6 tau

Tamariki L

33 - 35
1 - 2.5
1.5 - 3.5
7 - 9 tau

Wahine M

35 - 40
5.5 - 9.5
5.5 - 9.5
19cm

Wahine L

41 - 46
10 - 12.5
10 - 12.5
Te roa: 23cm

Tangata M

36 - 40
4-7
4.5 - 7.5
Te roa: 19cm

Tangata L

41 - 46
7.5 - 11.5
8 - 12
Te roa: 23cm